Page 4 - Dyrøyseminaret 2012

Basic HTML Version

4
22. juligenerasjonen
endrer det meste
Alle ønsker å tiltrekke
seg ungdom. Men
dagens norske ung­
dom skiller seg ut i
historisk sammen­
heng.
– 22. juligenerasjonen
vil prege oss lenge
– kanskje for alltid,
mener Kjell Arne
Røvik.
Professor Kjell Arne Røvik nøler ikke med å omtale dagens ungdom som 22. juligenerasjonen, som han mener represent
Røvik er professor i statsviten-
skap ved Universitetet i Tromsø.
Han har ved flere anledninger
vært tilknyttet Dyrøyseminaret, og
mener det ikke lenger er noen tvil
om at «22. juligenerasjonen» har
befestet seg som et varig begrep.
Fire grunner
– Det mangler jo ikke på begreper
som knyttes til ulike generasjoner
av ungdom. Men i dette tilfellet
snakker vi om et begrep og en
identitet som sannsynligvis vil bli
stående historisk – og dette har
minst fire grunner, mener Røvik.
Årsak/virkning:
– 22. juli-identi-
teten kan dels analyseres som et
årsak/virkning-forhold. Jo ster-
kere årsaken er, jo mer massiv og
langvarig blir virkningen, og vi kan
vel knapt finne noen mer kraftfull
påvirkning av en hel generasjon
enn nettopp terroranslaget og
massedrapene den 22. juli.
Identitet:
– Ungdom viser generelt
både evne og vilje til å identifisere
Kommunikasjons­
ferdighetene
skiller 22.
juligenerasjonen
fra alle tidligere
generasjoner!
Vi harallerede
skapt enorme
forventninger
til dennye
generasjonen!
fra tidligere generasjoner. Ta
krigsgenerasjonen, for eksempel:
Under og etter andre verdenskrig
skulle man ikke nødvendigvis
formidle alt man hadde erfart og
visste. En annen forskjell på 22.
juligenerasjonen og krigsgenera-
sjonen er dessuten at mange av
de norske krigsforbryterne ble
henrettet som del av rettsopp-
gjøret. Ugjerningsmannen etter
22. juli skal derimot leve videre i
mange, mange år – et liv som vil
falle sammen med livene til 22.
juli-generasjonen. Det vil bidra
sterkt til at vi i de neste 70-80 år
vil ha sterke og klare tidsvitner til
terrordåden. Vi vil derfor bli sterkt
påminnet om 22. juligenerasjonen
i overskuelig framtid.
Fellesarena:
– For at en felles
generasjon skal fremstå med en
felles identitet, kreves en felles
arena, og dét har 22. juligenera-
sjonen. Mange av dem står for
eksempel ved begynnelsen av et
seg med hverandre i sin genera-
sjon. 20-åringer som aldri har
vært på Utøya og aldri har ansett
seg aktuelle for medlemskap i
AUF, kan likevel meget vel identifi-
sere seg med ofre og overlevende
fra 22. juli. Slik kan det skapes
bevissthet om, og identiteter
rundt, «22. juli-generasjon».
Kommunikasjonsevne:
– Mange
av de overlevende etter Utøya
har meget gode ferdigheter når
det gjelder å kommunisere,
og er i stand til å formidle sine
historier godt og detaljert. Disse
kommunikasjonsferdighetene
skiller 22. juli-generasjonen klart
Dyrøyseminaret 2012:
NYE STEMMER