Page 6 - Dyrøyseminaret 2012

Basic HTML Version

6
vil ikke «berge»
hjembygda
– Jeg har lenge visst med meg
selv at jeg sannsynligvis ikke
­kommer til å flytte hjem til
Storfjord. Det har gitt meg et stikk
av dårlig samvittighet, for jeg har
hele tiden hatt ønske og behov
for å bidra til lokalsamfunnet,
forteller hun.
Konstruktivt
For hennes egen del har samvit-
tigheten ført til et konstruktivt
ønske om deltakelse. Derfor har
hun tatt aktivt del i frivillighets-
arbeid i hjemkommunen. Ikke
minst gjelder dette arbeid med
urfolksfestivalen Riddu Riddu, der
hun i flere år har vært festivalle-
der og dermed har jobbet bevisst
med identitet.
– Deltakelse er viktig, og det er
berikende. Og min egen motivasjon
for deltakelse finner jeg i kjærlig-
heten til hjemplassen og ærbødig-
het til egen identitet, sier hun, men
Ragnhild Dalheim Eriksen er uendelig glad i hjembygda si. Men hun frykter at
forventningene om at ungdommen skal «flytte hjem» skaper et press som er
ødeleggende for identitetsfølelsen.
legger altså likevel ikke skjul på at
dårlig samvittighet på ett tidspunkt
også fungerte som drivkraft.
Men det er slett ikke gitt at
dårlig samvittighet skal fungere
konstruktivt. I verste fall kan
forventningspress og samvittighet
bidra til å ØKE avstandene.
Destruktivt
– Hvis vi etablerer en forventning
om at ungdom etter endt utdan-
nelse må flytte hjem for å «berge»
hjembygda, tror jeg vi skaper
et press som kan virke mot sin
hensikt. Hvis unge jenter blir gitt
direkte ansvar for forgubbing og
bygdedød, så tror jeg absolutt ikke
vi skaper noen positiv motivasjon,
sier hun.
Identitet i seg selv, er derimot
positivt, og identitet handler ikke
bare om følelsen av tilhørighet til
Hvis unge jenter blir
gitt direkte ansvar for
forgubbing og bygdedød,
så tror jeg absolutt ikke
vi skaper noen positiv
motivasjon
Dyrøyseminaret 2012:
NYE STEMMER